Повідомлення про загальні збори акцонерів 23.04.14 PDF Друк e-mail

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз" код за ЄДРПОУ:20413052, місцезнаходження:12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55 повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 23.04.2014 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55 в кімнаті № 3 Порядок денний:

1. Припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів за 2013 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2013 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

10. Обрання членів Ревізійної комісії.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 23 квітня 2014 року по 22 квітня 2015 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 23 квітня 2014 року по 22 квітня 2015 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)


Найменування показника

Період

Звітний 2013р.

Попередній 2012 р.

Усього активів

14168

12013

Основні засоби

5713

5428

Довгострокові фінансові інвестиції

73

73

Запаси

1499

1455

Сумарна дебіторська заборгованість

6329

4453

Грошові кошти та їх еквіваленти

549

593

Нерозподілений прибуток

5716

6556

Власний капітал

5996

6567

Статутний капітал

9

9

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні  зобовязання

8125

5023

Чистий прибуток

-1027

-415

Середньорічна кількість акцій (шт.)

35340

35340

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

87

83

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 16.04.2014 року Реєстрація акціонерів проводиться з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. у день та за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. До дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 12501, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 42 у кабінеті юриста ПАТ «Коростишівгаз», з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Урчик Є.П. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів за адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул.Більшовицька, б.55. Довідки за тел.: 04130-5-80-33.

Наглядова рада