Повідомлення про збори акціонерів 30.04.12 р. Друк

ПАТ "Коростишівгаз" повідомляє,

що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 30.04.2012 року, початок о 14 год.00 хв.

за адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55 в кімнаті № 3

Порядок денний:

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

2. Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

3. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.


5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2011 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2011 рік.

7. Затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

8. Затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

9.  Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10 Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Найменування показника

Період

Звітний 2011р.

Попередній 2010 р.

Усього активів

14313

9121

Основні засоби

5541

4790

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1918

280

Сумарна дебіторська заборгованість

5394

2013

Грошові кошти та їх еквіваленти

638

979

Нерозподілений прибуток

649

- 5539

Власний капітал

6931

743

Статутний капітал

9

9

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

7382

8378

Чистий прибуток

6188

- 258

Середньорічна кількість акцій (шт.)

35340

35340

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

81

64

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24.04.2012року

Реєстрація акціонерів проводиться з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 12501, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 42 у кабінеті юриста ПАТ «Коростишівгаз», з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Окушко О.В. (юрист).

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул.Більшовицька, б.55.

Довідки за тел.: 04130-5-80-31.

Правління