Повідомлення про загальні збори акцонерів від 15.04.2013 Друк

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз"

код за ЄДРПОУ:20413052, місцезнаходження:12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 15.04.2013 року, початок о 14 год.00 хв.

за адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Більшовицька, б.55 в кімнаті № 3Порядок денний:

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2012 рік.

6. Розподіл прибутку за 2012 рік, затвердження розміру дивідендів за 2012 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2012 рік.

7. Затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

8. Затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

9.  Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 15 квітня 2014 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10 Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ "Коростишівгаз" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 15 квітня 2014 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)Найменування показника

Період

Звітний 2012р.

Попередній 2011 р.

Усього активів

12013

14203

Основні засоби

5428

5495

Довгострокові фінансові інвестиції

73

73

Запаси

1455

1913

Сумарна дебіторська заборгованість

4453

5369

Грошові кошти та їх еквіваленти

593

636

Нерозподілений прибуток

6556

6971

Власний капітал

6567

6982

Статутний капітал

9

9

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

5023

7217

Чистий прибуток

- 415

6309

Середньорічна кількість акцій (шт.)

35340

35340

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

83

76


Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 09.04.2013року
Реєстрація акціонерів проводиться з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. у день та за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 12501, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 42 у кабінеті начальника юридичного відділу ПАТ «Коростишівгаз», з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Окушко О.В. (начальник юридичного відділу). Пропозиції щодо порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул.Більшовицька, б.55. Довідки за тел.:  04130-5-80-31.

Наглядова рада